Przejdź do treści
EN PL
EN PL

Informacja prawna

Strona internetowa publikowana jest przez: 
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
France
Phone : +33 473 32 20 00      Telecopy : +33 473 32 22 02
« Société en commandite par actions » au capital de 504 000 004 €.
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
N° SIREN 855 200 507
N° TVA Intracommunautaire FR33855200507


Prowadzone przez:
One Microsoft Place, 
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Irlandia
+353 1 7063476 
 

Dyrektor wydawniczy : Katarzyna Dalba

 

Proszę uważnie przeczytać tę informację prawną przed konsultacją[do uzupełnienia] strony internetowej https://praca.michelin.pl dedykowanej rekrutacji Michelina. Proszę odnieść się do ,,mapy świata”, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego kraju.
Firmy należące do Grupy Michelin mają osobowość prawną oraz posiadają niezależny status prawny. Jednak w celu ułatwienia przekazywania informacji na tej stronie internetowej, może być stosowana następująca terminologia: ,,Michelin”, ,,Grupa”, ,,Grupa Michelin” oraz ,,nas”; owa terminologia jest używana, aby objąć wszystkie firmy Grupy, które prowadzą osobno nieżależne przedsiębiorstwa.

ARTYKUŁ 1: CEL

Celem niniejszej informacji prawnej jest określenie warunków, na jakich Michelin udostępnia tę stronę internetową oraz warunków regulujących dostęp do niej i korzystanie z niej. Korzystanie z tej witryny jest zależne od stosowania się  przez użytkownika do tej informacji prawnej, którą Michelin zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji w dowolnym momencie. Uzyskując dostęp do witryny oraz korzystając z niej, zgadzasz się na warunki niniejszej noty prawnej.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, niezwłocznie zrezygnuj z dostępu i/lub korzystania z tej witryny. 

ARTYKUŁ 2: DOSTĘP ORAZ UŻYTKOWANIE WITRYNY I TREŚCI 

Michelin dokłada wszelkich starań, aby strona pozostała dostępna, nie będąc jednak jakkolwiek zobowiązanym, aby to czynić. Dostęp do Witryny może zostać zmodyfikowany, tymczasowo przerwany lub zniesiony w celu konserwacji, aktualizacji lub z jakiegokolwiek innego powodu, w szczególności natury technicznej, prawnej lub bezpieczeństwa. 
Michelin nie ponosi odpowiedzialności za te zakłócenia lub wynikające z nich konsekwencje dla użytkownika.
Użytkownik zobowiązuje się z rezygnacji z dostępu do witryny lub korzystania z niej w nieuczciwy sposób.

Strona internetowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników i zawiera wiele tytułów, przedstawiających, między innymi: oferty pracy, ubieganie się o wolne stanowiska, składanie dobrowolnych wniosków, odpowiadanie na prośby użytkowników i zarządzanie alertami e-mail.
Michelin zachowuje prawo do modyfikowania, poprawiania, przerywania i/lub wycofywania części lub całości treści i/lub witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Po złożeniu wniosku zarówno dobrowolnego lub w odpowiedzi na ofertę pracy, w ciągu 48 godzin zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem odbioru na adres e-mail wprowadzony przez użytkownika.

Gdy użytkownik odpowie na ofertę pracy lub złoży dobrowolny wniosek, Michelin zobowiązuje się, aby poinformować użytkownika o wynikach aplikacji w rozsądnym terminie. Po upływie tego terminu, w przypadku braku odpowiedzi od Michelin, wniosek uznaje się za nieprzyjęty. Niezależnie od tego, Michelin zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z użytkownikiem w późniejszym terminie w ciągu dwóch lat, jeśli jego profil pasuje do innej oferty pracy, pod warunkiem, że użytkownik nie poprosił Michelin o usunięcie swoich danych osobowych.

Strona internetowa umożliwia również użytkownikom otrzymywanie ofert pracy od Michelin przez e-mail, opierając się na wstępnej selekcji kryteriów użytkownika.


Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów w danym kraju, w którym korzystają z usług świadczonych na tej stronie. W szczególności powinni wstrzymać się od udostępniania jakichkolwiek dokumentów, danych lub informacji, które są zniesławiające, obraźliwe, nielegalne, błędne, sfałszowane lub szkodzą porządkowi publicznemu, moralności publicznej lub funkcjonowaniu strony internetowej.


Michelin zastrzega sobie prawo do usunięcia wniosku, który okaże się  jawnie niezgodny z porządkiem  lub moralnością publiczną. Michelin zastrzega sobie również prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdemu użytkownikowi, który dopuścił się czynu mogącego naruszyć te przepisy lub obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze.
Michelin przyznaje użytkownikowi prawo do pobierania, drukowania i korzystania z treści pod następującymi warunkami: (i) jeśli funkcja pobierania jest dostępna, (ii) jeśli treść jest wykorzystywana do celów niekomercyjnych, (iii) i w dobrej wierze oraz (iv) jeśli zarówno informacje o prawach własności, jak i data publikacji w Internecie, które pojawiają się w treści, pozostają nienaruszone, w przypadku gdy takie informacje są pokazane. Prawo to nie może być w żadym wypadku interpretowane jako przyznanie licencji, w szczególności do znaku towarowego lub logo.


Wszelkie treści stron trzecich, zgodnie z definicją w art. 3.2, podlegają odpowiednim warunkom osób trzecich.

Jeśli Michelin z wyprzedzeniem nie uprzedził, że wszelkie kopiowanie, przedstawianie oraz użytkowanie treści w inny sposób niż wymienione powyżej jest zabronione, w szczególności:

Użytkownikowi zwraca się uwagę, że następujące czynności są zabronione: 

Każdy użytkownik, który narusza niniejszą informację prawną, ponosi odpowiedzialność cywilną lub karną, w szczególności za naruszenie praw autorskich, naruszenie podobnych praw i/lub naruszenie praw producentów baz danych i systemów automatycznego przetwarzania danych.

ARTYKUŁ 3: PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Treść (która obejmuje między innymi: informacje, teksty, pliki, wykresy, dane, oprogramowanie, bazę danych, API, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, filmy i ścieżki dźwiękowe, znaki towarowe i loga, a także formę wszystkich wymienionych komponentów), a sama strona internetowa jest chroniona prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej.
Treść jest wyłączną własnością jej wydawcy. Wszelkie kopiowanie, powielanie, przedstawianie, użytkowanie, przyswajanie, zmiana, modyfikacja, tłumaczenie lub rozpowszechnianie treści, w całości lub w części, niezależnie od tego, czy należą one do Michelin lub do strony trzeciej, która przyznała Michelin prawa do niej, w jakimkolwiek procesie w jakikolwiek sposób, jest niezgodny z prawem. Pomimo ograniczonych praw przyznanych użytkownikowi na mocy art. 4 poniżej i/lub jakiejkolwiek prywatnej kopii zastrzeżonej do wyłącznego użytku jego posiadacza. 
Zawartość tej strony internetowej może ulec zmianie bez uprzedzenia i jest publikowana bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub zawartej oraz nie może dawać żadnych uprawnień do odszkodowania. Treść jest chroniona przez lub prawami autorskimi swoich partnerów. Logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi. 

Niektóre „Treści Stron Trzecich” (w tym między innymi: wszystkie informacje, teksty, pliki, obrazy, grafiki, efety wizualne, oprogramowanie, baza danych, API, dane, ścieżki dźwiękowej, wideo, fotografie, linki internetowe, strony internetowe stron trzecich, strumienie danych z usług sieci społecznościowych, kanały rss z postów na blogach oraz biblioteki danych, słowniki oraz inne treści i materiały w dowolnym formacie, uzyskane lub pochodzące ze źródeł zewnętrznych, poza Michelin) mogą stać się dostępne/ osiągalne dla ciebie, w ramach lub w związku z korzystaniem z witryny. 
Jakiekolwiek prawa własności intelektualnej oraz licencja na korzystanie z Treści Stron Trzecich są określone przez odpowiednie warunki strony trzeciej. 

ARRTYKUŁ 4: KOMUNIACJA ELEKTRONICZNA

Aby wymieniać informacje pocztą e-mail z Michelin, musisz wypełnić formularze e-mail, dostępne na stronie internetowej. Odpowiedzi na wiadomości e-mail od Michelin oraz zapewnienie dostępu do witryny i jej treści nie mogą być uważane za  dowód działalności reklamowej, promocyjnej lub handlowej w kraju, w którym użytkownik się znajduje. 

ARTICLE 5: PROTECTION OF PERSONAL DATA

Należy odnieść się do naszej Polityki Prywatności oraz Politki Plików Cookie.

Nasza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Michelin nie udostępnia twoich danych osobowych tym stronom internetowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy używane są przyciski lub wtyczki sieci społecznościowych. Jeśli wejdziesz w link którejkolwiek z tych stron internetowych, podlegasz własnej  praktyce ochrony prywatności, nad którą Michelin nie ma kontroli i za którą nie ponosi odpowiedzialności.

ARTYKUŁ 6: OGRANICZENIE GWARANCJI I ZOBOWIĄZAŃ 

Jeśli inny przypadek jest zabroniony przez obowiązujące prawo lokalne, strona internetowa oraz treść publikowana i/lub stała się dostępna w/lub przez stronę internetową, jest dostarczana w stanie „takim w jakim jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub zawartej, co więcej michelin wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności każdego typu, odnoszącej się do części lub wszystkich treści i/lub strony internetowej. Michelin nie musi być odpowiedzialny za jakiekolwiek przypadki kontaminacji twoich zasobów obliczeniowych, powstałej w wyniku rosprzestrzeniania się wirusów, złośliwych oprogramowań lub innych. Odpowiedzialność należy do użytkownika. Należy, wieć podejmować wszystkich właściwych środków, aby chronić zasoby obliczeniowe.

Michelin, jego dyrektorzy, pracownicy, agenci, dostawcy lub partnerzy, o których jest mowa na stronie internetowej nie mogą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności, na mocy umowy lub innego roszczenia, za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub następcze lub jakiekolwiek szkody innego rodzaju, jak również za wszelkie straty, w szczególności o charakterze finansowej lub handlowej, wynikające z (braku) dostępu do i/lub (nie) korzystania z witryny lub jakichkolwiek informacji, które zostały pozyskane na lub przez stronę internetową, w tym, ale nie tylko z treści stron trzecich (jak określono w art. 3.2 powyżej).

Strona internetowa może zawierać zwykłe lub ukryte linki do treści stron trzecich, z upoważnieniem, przez owe strony trzecie, na ukrycie linków. Wyrażasz zgodę na to, że michelin nie ponosi odpowiedzialności za kontrolę, monitorowanie lub prawidłową treść stron trzecich; dodatkowo michelin nie ponosi żadnej odpowiedzialności, co do ich dyspozycyjności, dokładności, dostępności, treści, reklamy, dostępnych produktów i/lub świadczonych usług na tej stronie internetowej. Co za tym idzie, michelin nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, które mogą wynikać z twojego (braku) dostępu do lub (nie) korzystania z zawartości stron trzecich i/lub za niestosowanie się przez te strony internetowe do przepisów prawnych.

Michelin może aktualizować, zmieniać lub modyfikować stronę internetową z powodu zmian lub braku dostępności treści lub strony internetowej stron trzecich. Michelin może również zaprzestać udostępniania dostępu do treści stron trzecich lub strony internetowej bez żadnej odpowiedzialności.

ARTYKUŁ 7: PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ JURYSDYKCJA

Wszelkie kwestie sporne  związane ze stroną internetową lub z niniejszą notą prawną będą kierowane do sądów w  Clermont-Ferrand. Spór będzie regulowany i interpretowany zgodnie z prawem francuskim, rozpatrzając istotę sprawy niezależnie od konfliktu prawa. Korzystanie z witryny oznacza wyraźną zgodę użytkownika na stosowanie się do tego artykułu. W przypadku, gdy którykolwiek z warunków tej informacji prawnej zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub nie będzie można go zastosować z jakiegokolwiek powodu, zostanie on uznany za niestanowiący części niniejszej informacji prawnej i nie będzie miał wpływu na ważność lub zastosowanie innych warunków.

 

Date : October 2019