Warunki użytkowania

Wydawcą tej witryny internetowej jest :

Michelin Polska S.A.

ul. Leonharda 9
10-454 Olsztyn

Polska

Tel.: +48 89 539 4000
Faks:

Spółka Akcyjna, kapitał zakładowy: 979.920.576,00 zł wpłacony w całości.
Numer KRS: 0000163137

nazywana dalej Michelin

Hostem tej witryny internetowej jest : 

LINKBYNET

Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
Francja

Tél : +33 (0)1 48 13 00 00
Faks : +33 (0)1 48 13 31 21

Dyrektor publikacji :[Représentant légal]Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny internetowej należy dokładnie przeczytać poniższe informacje prawne.

Dokumentacja warunków użytkowania obowiązuje w odniesieniu do wszystkich stron internetowych Grupy Michelin, nazywanych wspólnie „niniejszą witryną internetową”.

ARTYKUŁ 1: PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest określenie warunków, na jakich firma Michelin udostępnia niniejszą witrynę internetową użytkownikom, a także warunki wykorzystywania tej witryny internetowej (przez użytkownika). Wszystkie połączenia z witryną podlegają niniejszym Warunkom Użytkowania, które mogą zostać zmodyfikowane przez lub zaktualizowane przez Michelin w dowolnej chwili. Dostęp i użytkowanie niniejszej witryny internetowej wymaga wyrażenia zgody na niniejsze Warunki użytkowania. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na warunki określone poniżej, nie powinien korzystać z witryny internetowej.

ARTYKUŁ 2: DOSTĘP DO WITRYNY

Firma Michelin dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność niniejszej witryny internetowej, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Witryna internetowa może być niedostępna z przyczyn związanych z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a także z innych przyczyn technicznych. Firma Michelin nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie jakichkolwiek przerw w dostępności witryny lub ich jakichkolwiek konsekwencji dla użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów podczas korzystania z niniejszej witryny, a w szczególności jej usług interaktywnych, jeżeli tylko są one udostępniane.

ARTYKUŁ 3: OPIS I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

Firma Michelin udostępnia użytkownikom niniejszą witrynę internetową, umożliwiającą wyświetlanie proponowanych przez firmę Michelin ofert pracy, wysyłanie odpowiedzi na oferty, wysyłanie kandydatur, odpowiadanie na zapytania użytkowników oraz zarządzanie zawiadomieniami przesyłanymi za pośrednictwem poczty e-mail.

Otrzymanie każdej kandydatury - zarówno przesłanej z własnej inicjatywy użytkownika, jak i w odpowiedzi na zamieszczoną ofertę - zostanie potwierdzone poprzez wysłanie w terminie 48 godzin odpowiedzi w wiadomości e-mail na adres podany przez użytkownika.

Po przesłaniu przez użytkownika odpowiedzi na zamieszczoną ofertę lub wysłaniu jego kandydatury, firma Michelin zawiadomi użytkownika w rozsądnym terminie o decyzji podjętej w odniesieniu do jego kandydatury. Jeżeli po upływie tego terminu firma Michelin nie udzieli żadnej odpowiedzi, oznacza to, że kandydatura nie została zaakceptowana. Niemniej jednak, firma Michelin może nawiązać kontakt z użytkownikiem w późniejszym terminie, jeżeli jego profil będzie odpowiadać jakiejkolwiek dalszej ofercie, w okresie 2 lat i pod warunkiem, że użytkownik nie przesłał do firmy Michelin wniosku o usunięcie jego danych osobowych.

Niniejsza witryna internetowa umożliwia również użytkownikom, którzy sobie tego życzą, przesyłanie pocztą e-mail wiadomości dotyczących ofert pracy firmy Michelin w zależności od kryteriów określonych przez użytkownika.
Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w kraju, w którym korzystają oni z usług udostępnianych na niniejszej witrynie internetowej, a w szczególności nie mogą przesyłać jakichkolwiek dokumentów, danych lub informacji o charakterze oszczerczym lub obraźliwym, stanowiących przypadek naruszania praw autorskich lub innych obowiązujących przepisów, nieprawdziwych bądź sfałszowanych, stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego lub dobrych obyczajów, a także informatycznych zasad funkcjonowania witryny.

Firma Michelin zastrzega sobie prawo usunięcia kandydatury, która stanowi wyraźne naruszenie przepisów dotyczących porządku publicznego lub dobrych obyczajów, a także podjęcia odpowiednich środków prawnych w odniesieniu do każdego użytkownika, który dopuszcza się jakichkolwiek działań niezgodnych z postanowieniami tej dokumentacji warunków użytkowania lub obowiązujących przepisów prawnych.

ARTYKUŁ 4: PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie treści (w tym dane, informacje, ilustracje, logo, marki, elementy stworzone na potrzeby witryny itd.) wyświetlane lub udostępniane na niniejszej witrynie internetowej są objęte ochroną z tytułu obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, a jej wyłącznym właścicielem pozostaje firma Michelin. Jakiekolwiek kopiowanie, reprodukcja, przedstawianie, adaptacja, zmiana, modyfikacja lub rozpowszechnianie zawartości witryny firmy Michelin w całości lub w części, jakimikolwiek dostępnymi środkami, jest absolutnie zabronione, za wyjątkiem prawa do sporządzenia tylko jednej kopii, na pojedynczym komputerze i zastrzeżonej wyłącznie do prywatnego użytku osoby, która wykonała kopię. Wszystkie elementy zamieszczane na witrynie mogą być modyfikowane bez wcześniejszego zawiadomienia i są udostępnione bez jakichkolwiek gwarancji bezpośrednich lub domyślnych i nie dają prawa do otrzymania jakiegokolwiek odszkodowania. Wszystkie zamieszczone na witrynie internetowej informacje i obrazy są chronione prawami autorskimi, copyright © 2015 Michelin. Wszystkie logo stanowią zastrzeżone znaki towarowe.

ARTYKUŁ 5: WYKORZYSTANIE DOKUMENTÓW

Jakiekolwiek modyfikowanie treści witryny lub ich wykorzystywanie w innych celach, niż dozwolone stanowi naruszenie praw własności należących do firmy Michelin lub stron trzecich.

Z zastrzeżeniem określonych poniżej ograniczeń, firma Michelin przyznaje użytkownikowi prawo pobierania i rozpowszechniania treści (i) jeżeli udostępniona została funkcja pobierania (ii) w celach niehandlowych (iii) pod warunkiem działania w dobrej wierze oraz (iv) zamieszczenia informacji dotyczących praw własności, a także określonych terminów udostępnienia treści w sieci, jeżeli tylko zostały one podane. Przyznawane w ten sposób prawa nie mogą być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji, w szczególności dotyczącej wykorzystywania marki lub logo.

ARTYKUŁ 6: OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dokumenty i informacje dostępne na tej witrynie internetowej są zamieszczane „w stanie bieżącym”, bez jakichkolwiek gwarancji bezpośrednich lub domyślnych. Firma Michelin zastrzega sobie prawo zmodyfikowania lub skorygowania zawartości witryny w dowolnej chwili, bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia. Firma Michelin nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia wyposażenia komputerowego przez wirusy lub jakiekolwiek inne szkodliwe pliki. Użytkownik witryny jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zabezpieczenia jego danych i/lub oprogramowania przed uszkodzeniem przez wirusy, które mogą być obecne w sieci Internet. W żadnym wypadku firma Michelin nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu postanowień umownych, postępowania odszkodowawczego lub jakiegokolwiek innego, dotyczącego wszelkiego rodzaju szkód bezpośrednich bądź pośrednich, wypadkowych lub ubocznych, a w szczególności jakichkolwiek strat finansowych bądź handlowych, wynikających z użytkowania witryny lub zamieszczonych na niej informacji.

ARTYKUŁ 7: POCZTA ELEKTRONICZNA

Aby przesłać firmie Michelin wiadomość poczty elektronicznej, należy wypełnić formularz dostępny na niniejszej witrynie internetowej.

ARTYKUŁ 8: DANE OSOBOWE

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez naszą firmę przekazanych przez niego informacji i danych osobowych zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącej poufności, polityki naszej firmy dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz odrębnej polityki w zakresie wykorzystywania plików cookie, które są załączane do tej dokumentacji tytułem informacji. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wszystkie postanowienia naszej umowy dotyczącej poufności oraz polityki w zakresie wykorzystywania plików cookie.

ARTYKUŁ 9: GWARANCJA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dokumenty i informacje dostępne na tej witrynie internetowej są zamieszczane „w stanie bieżącym”, bez jakichkolwiek gwarancji bezpośrednich lub domyślnych. Firma Michelin zastrzega sobie prawo modyfikowania, korygowania, przerwania udostępniania i/lub usunięcia treści niniejszej witryny internetowej lub zakończenia możliwości dostępu do niej bez żadnego wcześniejszego zawiadomienia. Firma Michelin nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia wyposażenia komputerowego przez wirusy lub jakiekolwiek inne szkodliwe pliki. Użytkownik witryny jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zabezpieczenia jego wyposażenia komputerowego.

W żadnym wypadku, firma Michelin, jej pracownicy, dostawcy lub partnerzy wymienieni na witrynie nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu postanowień umownych, postępowania odszkodowawczego lub jakiegokolwiek innego, dotyczącego wszelkiego rodzaju szkód bezpośrednich bądź pośrednich, wypadkowych lub ubocznych, a w szczególności jakichkolwiek strat finansowych bądź handlowych, wynikających z użytkowania witryny lub zamieszczonych na niej informacji.

Jeżeli witryna może zawierać linki proste lub zagłębione, prowadzące do stron internetowych firm partnerskich Michelin, wszelkie linki zagłębione mogą być zamieszczane wyłącznie za ich zgodą, a firma Michelin nie sprawuje jakiejkolwiek kontroli w odniesieniu do treści tych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie kwestie dotyczące dostępu do nich, prawidłowości i dostępności informacji, treści materiałów reklamowych, a także dostępnych na tych stronach internetowych produktów i/lub usług. W związku z powyższym, firma Michelin nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek szkód pośrednich lub bezpośrednich, jakie mogą być związane z dostępem bądź wykorzystywaniem stron internetowych firm partnerskich lub brakiem przestrzegania obowiązujących przepisów przez właścicieli tychże witryn.

ARTYKUŁ 10: KOMPETENCJE SĄDÓW I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza witryna podlega postanowieniom prawa Polski.