Polityka prywatności

Maj 2015 r.

Niniejsza polityka dotycząca zachowania poufności obowiązuje w odniesieniu do treści wszystkich stron niniejszej witryny internetowej, nazywanej dalej „tą witryną”.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z postanowieniami niniejszej dokumentacji, w której przedstawione zostały zasady dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem naszego systemu obsługi kandydatur. Wykorzystywanie systemu obsługi kandydatur i/lub przesłanie jakichkolwiek informacji oznacza, że użytkownik zapoznał się z niniejszą dokumentacją i akceptuje wszystkie jej postanowienia.

Wszystkie przesyłane przez użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez Grupę Michelin, która sporządziła ofertę. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej dokumentacji oraz przepisów obowiązujących w kraju, w którym znajduje się stanowisko pracy stanowiące przedmiot oferty, a nie w kraju zamieszkania użytkownika.

Pozyskiwanie danych osobowych:

Wszystkie przesyłane przez użytkownika dane osobowe powinny być prawdziwe i kompletne. Przekazanie jakichkolwiek informacji niedokładnych, nieprawdziwych lub niekompletnych może spowodować odrzucenie kandydatury. W zależności od potrzeb, firma Michelin może sprawdzać zamieszczone w CV kandydata informacje dotyczące uzyskanych dyplomów oraz pozyskiwać informacje dotyczące referencji zawodowych kandydatów (od ich przełożonych, opiekunów podczas stażu itd.).
Informacje te są konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury, kontaktu z użytkownikiem podczas procesu rekrutacji, przesyłania mu dalszych ogłoszeń, udzielania odpowiedzi na zapytania i/lub przekazywania zapytań dotyczących dalszych informacji.

W przypadku, jeżeli dane osobowe użytkownika są przekazywane przez jakąkolwiek inną osobę i/lub jeśli użytkownik przesyła dane polecanego przez niego kandydata, może on w pierwszym z powyższych przypadków wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych za pośrednictwem opcji proponowanych przez firmę Michelin w chwili przekazywania danych, natomiast w drugim przypadku użytkownik musi uzyskać zgodę danej osoby na przesłanie jej danych osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych:

Przesyłane przez użytkownika dane osobowe są pozyskiwane i wykorzystywane w ramach naszego procesu rekrutacyjnego, dalszego przekazywania informacji dotyczących ofert pracy w przyszłości, udzielania odpowiedzi na zapytania i zarządzania ostrzeżeniami, a także w celach administracyjnych.

Firma Michelin będzie wykorzystywać dane osobowe użytkowników witryny wyłącznie w celach, w których zostały one pozyskane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe użytkowników mogą również być wykorzystywane w celu przeprowadzania analiz statystycznych, w szczególności dotyczących oceny liczby osób odwiedzających witrynę.

Firma Michelin nie pozyskuje żadnych informacji o charakterze ściśle poufnym (dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań politycznych, filozoficznych lub religijnych, przynależności do organizacji związkowych, a także dotyczących zdrowia lub życia płciowego), za wyjątkiem przypadku, kiedy przepisy obowiązujące w kraju, w którym znajduje się stanowisko pracy stanowiące przedmiot oferty wymagają pozyskania tego rodzaju informacji.

W przypadku zatrudnienia w firmie Michelin, dane osobowe użytkownika mogą być dalej wykorzystywane w ramach relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi okresu ich archiwizacji.

Przekazywanie danych:

Dane osobowe użytkownika witryny mogą być przekazywane wyłącznie pracownikom firmy należącej do Grupy Michelin, pozostającej w relacjach z użytkownikiem lub - pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę - firmie Grupy Michelin, w której dostępne jest stanowisko pracy niestanowiące przedmiotu początkowej przesłanej kandydatury. Dane osobowe użytkownika będą udostępniane i/lub przekazywane innym firmom należącym do Grupy Michelin, w tym także w krajach znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że w ramach swojej kandydatury użytkownik wyraził na to zgodę.

Dane osobowe użytkownika mogą być również przekazywane firmom będącym usługodawcami grupy Michelin. Firmy usługodawców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu realizacji ich usług, jednak nie będą mogły udostępniać ich jakimkolwiek stronom trzecim, bądź wykorzystywać do żadnych innych celów.

System obsługi kandydatur znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Osoby zamieszkałe poza terytorium Unii Europejskiej są niniejszym informowane, że wszystkie czynności dotyczące przetwarzania ich danych osobowych będą przeprowadzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie. Poprzez wyrażenie swojej zgody, użytkownik akceptuje tego rodzaju przetwarzanie jego danych.

Jeżeli wymagają tego przepisy obowiązujące w danym kraju, dane osobowe użytkownika mogą również być udostępnione uprawnionym organom ścigania, instytucjom nadzoru, agencjom rządowym lub wyznaczonym osobom trzecim.

Okres przechowywania:

Dane osobowe użytkownika będą archiwizowane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia jego kandydatury, z ograniczeniami określonymi obowiązującymi przepisami, jeżeli przewidują one dłuższy okres archiwizacji danych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe użytkownika mogą zostać zachowane przez naszą firmę w celu nawiązania późniejszego kontaktu, dotyczącego nowych ofert pracy, które mogą zainteresować użytkownika.

Aktualizacja danych osobowych:

W dowolnej chwili w czasie rozpatrywania kandydatury użytkownika i w okresie późniejszym, może on sprawdzić swój profil na witrynie, przeprowadzić jego aktualizację i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z tego prawa, należy wypełnić poniższy formularz

Przesyłanie pytań i wykonanie praw dotyczących dostępu, modyfikacji i wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu wykonania wszelkich przysługujących użytkownikowi praw, należy skorzystać z formularza kontaktu i kontaktować się z webmasterem witryny michelincareers.